fbpx

Regulamin konkursu “WYSKOCZ POLATAĆ”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą „Wyskocz polatać” (zwany dalej „konkursem”). Konkurs odbywa się za pośrednictwem profilu flypark, na portalu Facebook.com, funkcjonującym pod adresem: https://www.facebook.com/flyparkjaworzno (zwanym dalej: „profil flypark”).
2. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez portal Facebook.com
ani współprowadzony z serwisem Facebook.com. Informacje dostarczone przez uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy nagrody.
3. Konkurs prowadzony jest w celu promocji usług Organizatora konkursu.
§ 2
1. Organizatorem konkursu jest FlyPark In Sp. z o.o., Spółka komandytowa, ul. Ciasna 3, 35-232 Rzeszów, (zwany dalej: „organizatorem konkursu”), NIP: 5170386018, REGON: 369081610, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu – przy zachowaniu należytej staranności – będzie czuwać trzyosobowa Komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli Organizatora.
§ 3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4
Konkurs trwa od 29.05.2021 r. od godz. 10:00 do 01.06.2021 r. do godz. 19:00..

II. UCZESTNICY KONKURSU
§ 5
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które odpowiedziały na pytanie konkursowe, dołączone do każdego biletu zakupionego w trakcie trwania konkursu.
2. Przez osoby pełnoletnie rozumie się osoby fizyczne, które najpóźniej w dniu zakończenia konkursu ukończyły 18 lat.
§ 6
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia
lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z organizatorem konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa w linii prostej i bocznej.
§ 7
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator konkursu. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przetwarzane jedynie w celu realizacji konkursu i wydania nagród. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
2. Uczestnik konkursu, przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na cele, o których mowa w § 7 ust. 1.
3. Udostępnienie w zgłoszeniu danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uniemożliwia udział w konkursie.
4. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.
5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19).

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§ 8
1. Aby przystąpić do konkursu należy zapoznać się z Regulaminem konkursu dostępnym pod adresem: https://fly-park.eu/jaworzno/. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w wyżej wymienionym Regulaminie.
2. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych)”.
3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że:
a. akceptuje warunki Regulaminu Konkursu;
b. wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, a także pseudonimu używanego
na Facebooku przy ogłaszaniu wyników konkursu, jako Laureata Konkursu.
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zadania konkursowego, które brzmi następująco:
Wyobraź sobie, że nasza trampolina może wybić Cię do dowolnego miejsca we wszechświecie. Napisz, gdzie i dlaczego akurat tam wylądujesz?
Pracę należy zostawić w Recepcji parku w trakcie trwania konkursu, do dnia 1 czerwca 2021 roku,
do godziny 19:00.
5. Praca konkursowa powinna być zgodna z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego
i dobrymi obyczajami. Prace, które naruszają prawa osób trzecich lub też zawierają treści obraźliwe, wulgarne, zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.
6. Uczestnik udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie pracy konkursowej przez Organizatora konkursu.
7. Celem postawionym przed uczestnikami konkursu jest udzielenie kreatywnej odpowiedzi na pytanie zawarte w zadaniu konkursowym.
§ 9
1. Zgłaszając się do konkursu, uczestnik oświadcza i potwierdza, że jest autorem pracy konkursowej
i że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm).
2. Laureat konkursu zostanie wyłoniony spośród Uczestników, którzy zrealizują zadanie konkursowe.
3. Laureat zostanie wyłoniony przez 3-osobową komisję konkursową powołaną przez Organizatora w dniu 01.06.2021 r. i zostanie powiadomiony o swojej wygranej najpóźniej do dnia 04.06.2021 r. w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Facebook.
4. Zgłoszenie konkursowe będzie oceniane z uwzględnieniem kryterium oryginalności/kreatywności pracy. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru pracy.

IV. NAGRODY
§ 10
1. W konkursie przewidziano nagrodę dla Uczestnika, który udzielił najciekawszej odpowiedzi na pytanie, będące zadaniem konkursowym, mając na uwadze kryteria o których mowa w § 8.
2. Nagrodą dla laureata konkursu jest trampolina ogrodowa od partnera Majowo.pl: (https://www.majowo.pl/trampoliny/trampolina-ogrodowa-305-trampolina-do-skakania-10ft-trampolina-dla-dzieci.html).
3. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 04.06.2021 r. prywatnej wiadomości zwrotnej,
w której znajdzie się imię, nazwisko laureata i adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość).
4. Nadanie laureatowi nagrody nastąpi najpóźniej do dnia 14 czerwca 2021 roku w formie paczki i wysłane na adres podany przez laureata za pośrednictwem kuriera.
5. Nagrodzony uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować organizatora konkursu o zmianie danych niezbędnych do przekazania nagrody.
6. Potwierdzenie odbioru przesyłki jest równoznaczne z potwierdzeniem odbioru nagrody.
7. Otrzymana nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
8. Prawa do otrzymania nagrody nie można przenieść na osobę trzecią.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oznacza wyrażenie przez uczestnika konkursu zgody
na zamieszczenie imienia i nazwiska w materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających
za przedmiot propagowanie konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie https://www.facebook.com/flyparkjaworzno przez czas określony przez organizatora konkursu.
3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec organizatora konkursu i osób trzecich w przypadku, gdyby użyte przez niego treści naruszały prawa osób trzecich.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja
o zmianach będzie umieszczona na profilu flyparku. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Internecie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia zgłaszania prac konkursowych oraz publikacji wyników konkursu.
6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.