fbpx

Regulamin Korzystania ze Strefy Street Workout

FlyPark Rzeszów ul. Przemysłowa

Regulamin Korzystania ze Strefy Street Workout

1.Warunkiem korzystania ze Street Workout jest zapoznanie się z poniższym regulaminem oraz
stosowanie się do jego postanowień. Wejście na obiekt jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu

2. Urządzenia Street Workout przeznaczone są wyłącznie do ćwiczeń fizycznych.

3. Uczestnicy korzystają z urządzeń Street Workout na własną odpowiedzialność.

4. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą przebywać na terenie Street Workout Parku
wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych.

5. Za ewentualne wypadki, jakie mogą się zdarzyć podczas ćwiczeń, niespowodowane zaniedbaniami
administratora Street Workout, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z urządzeń.

6. Użytkownicy korzystają ze Street Workout na własną odpowiedzialność.

7. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.

8. Z elementów mogą korzystać jedynie te osoby, które potrafią samodzielnie się nimi posługiwać.

9. Na jednym elemencie może znajdować się maksymalnie jedna osoba.

10. Przebywanie w strefie zeskoków z przeszkód jest zabronione.

11. Zabrania się wnoszenia na teren Street Workout napojów alkoholowych, opakowań szklanych czy
innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.

12. Na terenie Street Workout obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów
alkoholowych oraz środków odurzających.

13. Wykonywanie ćwiczeń i przebywanie na terenie Street Workout osób, znajdujących się pod
wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabronione.

14. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie Street Workout innym
użytkownikom, będą usuwane z terenu Street Workout przez upoważnione osoby.

15. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w
związku, z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i
mieniu, wynikające z korzystania z urządzeń Street Workout.

16. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń Street Workout tylko zgodnie z
ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych
ewentualnych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.

17. Zabrania się korzystania z Street Workout osobom:
• kontuzjowanym (skręcenie kostki itp.),
• z wadami serca,
• z chorobami układu ruchowego,
• kobietom w ciąży,
• chorym na epilepsję.

Telefony alarmowe:
Pogotowie Ratunkowe: 112
Policja: 997
Straż Pożarna: 998
Straż Miejska: 986