fbpx

Regulamin ogólny

Flypark Poznań

Regulamin ogólny

KORZYSTANIA Z PARKU TRAMPOLIN FLYPARK POZNAŃ

REGULAMIN OGÓLNY KORZYSTANIA Z PARKU TRAMPOLIN FLYPARK POZNAŃ

Regulamin Parku Trampolin FlyPark w POZNANIU przy ul. Szwajcarskiej 14

Regulamin został stworzony dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z obiektu jakim jest Park Trampolin FlyPark. Priorytetem Parku jest dbałość o miłe i bezpiecznie spędzony czas przez naszych Klientów jednakże wskazujemy, iż forma rekreacji jaką jest skakanie na trampolinach może spowodować urazy. Celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia ww. urazów należy bezwzględnie stosować się do zasad określonych niniejszym Regulaminem jak również do poleceń, porad i nakazów wydawanych przez personel Parku.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Podmiotem zarządzającym Parkiem jest FLYPARK sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Ciasna 3, 35- 232 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000711477, NIP: 5170386018, REGON: 369081610  zwana dalej Zarządcą.
 2. Wszystkie osoby wchodzące do Parku, zamierzające korzystać z jego atrakcji lub zamierzające przebywać na terenie Parku mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Ogólnym i wszystkimi załącznikami do niego: Regulamin Korzystania z Trampolin Sportowych, Regulamin Korzystania z Toru Ninja, Regulamin Korzystania ze Zjeżdżalni (Ponton Square), Basen z gąbkami i przestrzegać ich postanowień.
 3. Warunkiem przebywania na terenie Parku jest uiszczenie stosownej opłaty, zgodnej z obowiązującym cennikiem, w godzinach otwarcia Parku. Informacje dotyczące rodzajów, cen i zasady dokonywania zakupu biletów dostępne są przy kasach oraz na stronie internetowej www.fly-park.eu, a także stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen i rodzajów biletów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.
 4. Podczas pobytu na terenie Parku należy bezwzględnie przestrzegać poleceń i wskazówek wydawanych przez pracowników Parku.
 5. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych atrakcji i organizacji imprez są objęte dodatkowymi regulaminami: Regulaminem Basen z gąbkami, Regulaminem Trampoliny sportowe, Regulaminem korzystania ze zjeżdżalni (Ponton Square) stanowiących  załączniki do niniejszego regulaminu.
 6. Na terenie Parku obowiązuje zakaz:
  1. palenia papierosów, wnoszenia lub spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia lub używania środków odurzających, wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia. b) wnoszenia broni, ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych,
  2. wnoszenia wszelkich przedmiotów utrudniających lub mogących utrudnić korzystanie z Parku,
  3. wprowadzania i przebywania zwierząt,
  4. przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla klientów,
  5. wstępu dla osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i/lub środków odurzających i/lub zachowujących się w sposób agresywny bądź zagrażający bezpieczeństwu pozostałych klientów.
  6. Zarządca dopuszcza możliwość całkowitej rezerwacji obiektu przez klientów, po uprzednim zamieszczeniu takiej informacji na stronie internetowej Parku, fanpage’u FlyPark Poznań na Facebooku lub poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w recepcji Parku.
 7. Zarządca dopuszcza możliwość rezerwacji trampolin sportowych. Informacje o dostępności trampolin sportowych można uzyskać pod adresem mailowym: poznan@fly-park.eu

 

 1. UŻYTKOWNICY
 1. FlyPark jest obiektem rekreacyjno-sportowym przeznaczonym dla osób od 4 roku życia, jednakże samodzielnie z obiektu oraz jego atrakcji mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Dzieci i młodzież w wieku od 4 do 13 lat mogą korzystać z obiektu i korzystać z niego wyłącznie pod stałą opieką i nadzorem rodzica lub opiekuna.
 3. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą korzystać z Parku pod stałą opieką i nadzorem rodzica lub opiekuna, a pod jego nieobecność wyłącznie za jego pisemną zgodą, udzieloną każdorazowo na specjalnie do tego przeznaczonym formularzu. Formularz jest do pobrania na stronie internetowej www.fly-park.eu oraz w recepcji.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z atrakcji Parku przez dzieci i młodzież – w każdym przypadku rodzic lub opiekun ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Ogólnym i załącznikami do niego, poinformować o ich treści małoletnich (dzieci i młodzież), podlegających jego pieczy (opiece), zwracając im uwagę na wymaganie przestrzegania w/w Regulaminu Ogólnego i załączników przy przebywaniu na terenie Parku i używaniu znajdujących się tam urządzeń.
 5. FlyPark nie ponosi odpowiedzialności za szkody doznane przez osoby korzystające z atrakcji Parku, jeżeli powstały z przyczyn zawinionych przez nich jak poprzez nieprzestrzeganie Regulaminu Ogólnego lub załączników do niego, czy niestosowanie się do poleceń i wskazówek pracowników Parku dotyczących bezpieczeństwa i porządku w Parku, lub wskutek siły wyższej lub winy osoby trzeciej, za którą FlyPark nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Dopuszcza się korzystanie z atrakcji Parku przez zorganizowane grupy. Wówczas jeden dorosły opiekun może przebywać na terenie Parku z grupą osób niepełnoletnich, których liczba nie przekracza 12 osób
 7. Opiekun grupy, o którym mowa powyżej, przed przystąpieniem do korzystania z atrakcji Parku zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy grupy zorganizowanej dostępny w siedzibie Parku lub na stronie internetowej www.fly-park.eu
 8. Kobiety w ciąży i osoby ze schorzeniami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny stwarza realne i duże zagrożenie dla ich zdrowia lub życia nie mogą korzystać z atrakcji Parku. Jeżeli to czynią - za ewentualne negatywne skutki uchybienia powyższemu FlyPark nie ponosi odpowiedzialności, chyba że szkoda wynikłaby z innych przyczyn niż zdrowotnych (innych niż wynikających ze stanu zdrowia), zawinionych przez FlyPark. W pozostałych przypadkach, osoby cierpiące na choroby lub o stanie organizmu, przy których wysiłek fizyczny nie jest wskazany i może zagrażać zdrowiu lub życiu, powinny zachować szczególną ostrożność oraz przed wizytą w Parku skonsultować się z lekarzem.
 9. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter i sposób powstania należy niezwłocznie zgłosić ww. okoliczność pracownikowi Parku.
 10. FlyPark nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione w Parku – co nie dotyczy jednak sytuacji, w której rzecz stanowi przedmiot umowy przechowania zawartej pomiędzy FlyPark, a klientem (np. rzecz pozostawiona w szatni) lub FlyPark rzecz odnalazł lub wykonuje obowiązki zarządcy w stosunku do znalezionej rzeczy przewidziane ustawą o rzeczach znalezionych. Rzeczy zgubione lub pozostawione w Parku, w przypadku ich odnalezienia przez Pracownika Parku lub oddane przez osobę trzecią personelowi FlyPark można odebrać w recepcji Parku.
 11. Osoby przebywające w Parku ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu i zniszczenia mienia powstałe z ich winy.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z ATRAKCJI 

 1. Zabrania się korzystania z atrakcji Parku niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Osoby zamierzające korzystać z atrakcji Parku przygotowują się w szatni, gdzie pozostawiają swoje ubrania, buty i inne przyniesione przedmioty.
 3. Korzystanie z atrakcji Parku obowiązkowo odbywa w ubraniu sportowym bez żadnych ostrych lub luźno połączonych elementów mogących stwarzać Użytkownikowi problemy lub zagrażać bezpieczeństwu jego lub innych Użytkowników podczas korzystania z atrakcji Parku. Zabrania się korzystania z atrakcji w spodniach jeansowych.
 4. Wszelkie znajdujące się stroju Użytkownika kieszenie muszą zostać całkowicie opróżnione. W szczególności zabrania się korzystania z atrakcji Użytkownikom posiadającym przy sobie przedmioty takie jak: klucze, telefony komórkowe, kamery, zapalniczki, piłki, jedzenie oraz napoje a także inne przedmioty nie stanowiące wyposażenia FlyPark.
 5. Zabrania się korzystania z atrakcji z pierścionkami, sygnetami, kolczykami i inną biżuterią stwarzającą lub mogącą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa Użytkownika i pozostałych osób.
 6. Zabrania się korzystania z atrakcji Użytkownikom żującym gumę do żucia lub z jakimikolwiek substancjami w ustach, jak również używania w tym czasie napojów i innych produktów spożywczych.
 7. Z atrakcji Parku można korzystać wyłącznie w skarpetkach antypoślizgowych
 8. Przed przystąpieniem do korzystania z atrakcji Parku należy wykonać rozgrzewkę wszystkich stawów i mięśni całego ciała, zgodnie z zaleceniami pracowników FlyPark.
 9. Na terenie Parku zabrania się:
  1. wskakiwania na trampolinę zajętą przez innego użytkownika,
  2. biegania po trampolinach
  3. lądowania na matach oddzielających trampoliny
  4. siedzenia na matach asekuracyjnych (podesty są wyznaczonymi miejscami do odpoczynku po skoku),
  5. skakania po matach asekuracyjnych (zezwala się jednak na przechodzenie po matach asekuracyjnych z zachowaniem ostrożności, w celu dotarcia do wybranej trampoliny),
  6. wskakiwania i wspinania się na siatkę zabezpieczającą,
  7. wskakiwania, wspinania się i wchodzenia na elementy konstrukcyjne trampolin,
  8. przeskakiwania przez elementy konstrukcyjne oraz zabezpieczające obiekt.
 1. Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat pracownika FlyPark jest sygnałem do natychmiastowego zaprzestania kontynuowania aktywności przez Użytkownika.

 

 1. POSTANOWIENIA DODATKOWE
 1. FlyPark ma prawo wyproszenia z terenu Parku osób w nim przebywających, które naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzają zagrożenie dla innych klientów, nie stosujące się do postanowień regulaminów i do zaleceń oraz nakazów pracowników, instruktorów, obsługi Parku, a także osób przez kierownictwo Parku upoważnionych, służb porządkowych.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do przebywania na terenie Parku, każdy klient może zwrócić się do obsługi Parku, celem wyjaśnienia wątpliwości.
 3. Użytkownicy Parku wyrażają zgodę na monitorowanie ich pobytu za pomocą kamer przemysłowych celem zapewnienia bezpieczeństwa z zachowaniem nienaruszalności ich dóbr osobistych oraz wykorzystanie tych nagrań w sytuacjach spornych między Parkiem a Użytkownikiem, jak również na żądanie stosownych upoważnionych do tego władz.
 4. Personel i pracownicy FlyPark za uprzednią zgodą użytkownika Parku, a w przypadku dzieci i młodzieży- za uprzednią zgodą ich rodzica i/ lub opiekuna, wyrażoną bezpośrednio i wyraźnie w formie pisemnej (formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody dostępny na stronie internetowej i w recepcji) będzie mieć możliwość wykonywać, utrwalać, powielać i rozpowszechniać zdjęcia oraz filmy z jego/ich udziałem (użytkownika Parku), wykonane w Parku dla celów marketingowych, mogą być opublikowane na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych. Zgoda ta odnosi się do nieodpłatnego, wielokrotnego (nieograniczonego czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku danej osoby na zdjęciu czy filmie uwidocznionej, na wszystkich znanych polach eksploatacji, z zastrzeżeniem, że wizerunek nie może i nie zostanie użyty w formie lub publikacji obraźliwej, lub w inny sposób naruszającej dobra osobiste.
 5. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć przez Użytkowników dozwolone jest wyłącznie na ich prywatny użytek i za uprzednią zgodą pracowników Parku. FlyPark nie wyraża zgody na komercyjne wykorzystanie nagrań, zdjęć.
 6. FlyPark nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia dóbr osobistych związane z upublicznieniem wizerunku Użytkowników przez osoby trzecie.
 7. Użytkownik rezerwuje i kupuje wstęp do parku na określony okres (będący wielokrotnością 1 godziny) i jest zobowiązany do przestrzegania tego terminu. Zaleca się przybycie do parku 20min przed zarezerwowanym terminem. Park nie jest zobowiązany do rekompensaty czasu użytkownikowi w przypadku spóźnienia na zarezerwowany termin. Czas rozpoczęcia i zakończenia sesji (o pełnych godzinach) jest komunikowany przez pracowników parku.
 8. Każdy z Użytkowników obowiązany jest do osobistej dbałości o otrzymany od personelu FlyPark kluczyk lub zegarek. W momencie opuszczania Parku w/w kluczyk/zegarek podlega zwrotowi przez Użytkownika w recepcji. Za utratę lub uszkodzenie kluczyka albo zegarka pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 30PLN.
 9. Zabrania się aby Użytkownicy przekazywali, wypożyczali lub odsprzedawali otrzymany kluczyk lub zegarek osobie trzeciej.
 10. Celem zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom parku, prosimy o niezwłoczne zgłaszanie pracownikom FlyPark wszelkich przypadków naruszeń Regulaminu i innych niebezpiecznych lub niewłaściwych zachowań osób znajdujących się na terenie Parku.
 11. Za wstęp wykupiony, a nie wykorzystany, jak również za czas niewykorzystany przez Użytkownika Park nie dokonuje zwrotów ani rozliczenia poniesionych opłat.
 12. Park nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu obiektu wynikające z przyczyn od niego niezależnych np. wskutek awarii, przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych mediów jak również z innych przyczyn noszących znamiona siły wyższej.
 13. Do Parku nie będą wpuszczane:
  1. osoby nietrzeźwe
  2. będące pod wpływem narkotyków, środków psychotropowych lub innych substancji odurzających
  3. zachowujące się agresywnie
  4. posiadające przedmioty takie jak: broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały łatwopalne, narkotyki, środki odurzające, substancje psychotropowe, tzw. dopalacze oraz inne przedmioty mogące spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Parku, napoje alkoholowe.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie dodatkowe kwestie dotyczące właściwego użytkowania atrakcji znajdujących się na terenie Parku, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane przez pracowników FlyPark w trakcie pobytu Użytkownika na terenie Parku lub na skierowane zapytanie drogą mailową poznan@fly-park.eu
 2. W pozostałych przypadkach zastosowanie znajdą odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, a w odniesieniu do konsumentów - przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 4. Administratorem danych osobowych jest FLYPARK sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Ciasna 3, 35- 232 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000711477, NIP: 5170386018, REGON: 369081610  zwana dalej Zarządcą.
 5. Dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie do świadczenia i oferowania własnych usług Parku.
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Parku jest uzasadnione ze względu na świadczone usługi.
 7. W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw Klienci mogą skontaktować się:
 • mailowo: rodo@fly-park.eu
 • osobiście lub listownie: FLYPARK sp. z o.o. (Park Trampolin Fly Park), 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 14.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych dla:
  1. świadczenia usług/ wykonywania przez FlyPark zawieranych umów (podstawa prawna przetwarzania- art. 6 ust. 1 lit b RODO), w tym gdy chodzi o używanie drogi elektronicznej: przede wszystkim przyjmowanie rezerwacji wstępu do Parku i sprzedaż biletów za pośrednictwem strony internetowej (w ramach tego także płatności)
  2. zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników FlyPark, w szczególności w ramach komunikacji z nimi w procesie wypełniania zamówień
  3. obsługi składanych przez klientów reklamacji i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń- podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  4. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną, reklamy- w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
  5. wypełniania obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości)
  6. obsługi zgłoszeń i zapytań podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji email, udzielanie odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji listownej- podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  7. w celach analitycznych- min. dostosowanie treści oferty do oczekiwań klientów- podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Termin dla usunięcia przez FlyPark danych osobowych otrzymanych od osób korzystających z Parku:
  1. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania jej
  2. w przypadku, gdy FlyPark przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, okres przetwarzania trwa do momentu ustania w/w  interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się dalszemu takiemu przetwarzaniu osoby, której dane dotyczą– w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje
  3. w przypadku, gdy FlyPark przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy

w przypadku, gdy dane pozyskano dla zawarcia i wykonania umowy, okres przetwarzania trwa do końca czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń min. cywilnoprawnych.

 1. Dane osobowe Użytkowników Parku mogą być ujawniane przez FlyPark:
  1. osobom upoważnionym przez Administratora- pracownicy i współpracownicy
  2. podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umów
  3. podmiotom, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów
  4. odbiorcom danych takim jak: kurierzy, banki, operatorzy płatności internetowych.
 2. Każdemu użytkownikowi Parku, który przekazuje swoje dane osobowe przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. prawo do wystąpienia o usunięcie danych
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z tą osobą (Użytkownikiem) działań, jeżeli jej zdaniem dane są nieprawidłowe lub FlyPark przetwarza je bezpodstawnie; lub nie występuje o ich usunięcie bowiem są jej potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas rozpoznania sprzeciwu wystosowanego względem przetwarzania danych
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które obejmuje tzw. sprzeciw marketingowy- sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego lub sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację- sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej władzy publicznej.
  6. prawo do przenoszenia danych tj. zlecenia przesłania ich bezpośrednio innemu podmiotowi
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, może być zrealizowane w każdej chwili.
 1. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PARKU
 1. Podstawą rozliczenia jest cennik. Cennik dostępny jest na stronie internetowej Parku oraz w recepcji Parku.
 2. Opłatę za bilet pobiera się z góry, według aktualnie obowiązującego cennika.
 3. Użytkownik kupuje bilet wstępu na określony termin i czas. Po upływie czasu na jaki zakupiony został wstęp użytkownik jest zobowiązany opuścić strefę atrakcji FlyPark i udać się do szatki/wyjścia.
 4. W przypadku awarii, konserwacji bądź konieczności naprawy urządzeń FlyPark będzie komunikować niniejsze klientom za pośrednictwem strony internetowej Parku, fanpage’u na Facebooku, ogłoszenia przy recepcji Parku oraz przy danym urządzeniu bez zbędnej zwłoki.
 5. Park zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen i rodzajów biletów.Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.
 6. Użytkownik może dokonać rezerwacji biletów za pośrednictwem strony internetowej www.fly-park.eu.
 7. Park prowadzi sprzedaż internetową biletów wstępu za pośrednictwem strony internetowej www.fly-park.eu przez którą Użytkownicy składają zamówienia.
 8. Składając zamówienie i uiszczając stosowną opłatę Użytkownik nabywa prawo do skorzystania z usług Parku w określonym w treści biletu terminie.
 9. Składając zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Użytkownik zobowiązany jest do dokonania wyboru daty i godziny wejścia na teren Parku, rodzaju i ilości biletów, sposobu płatności za bilety oraz zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu, co stanowi warunek konieczny dla realizacji zamówienia.
 10. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 11. Cena zakupu biletu jest wiążąca według chwili złożenia zamówienia, a Użytkownik składając zamówienie zobowiązuje się do zapłaty za zamówione bilety.
 12. Jedna osoba może jednorazowo dokonać zakupu dowolnej ilości biletów.
 13. Park nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia, niedostarczenie potwierdzenia zamówienie lub niemożność dokonania zapłaty ceny spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem wskazanym przez Użytkownika, problemami z siecią Internet lub innymi okolicznościami, na które Park nie ma wpływu.
 14. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, kupującemu bilet wstępu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 15. Płatności można dokonać elektronicznie i są one realizowane przez Przelewy24
  1. Kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic oraz
  2. Usługą ePrzelewy.
 16. Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych rozpatruje Przelewy24, który obsługuje wykonanie płatności.
 17. W pozostałych przypadkach reklamacje rozpatruje Park w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego na piśmie.