fbpx

Zásady ochrany osobních údajů

FlyPark Radlin

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

FLYPARK sp. z o.o.

Ochrana osobních údajů je pro FLYPARK sp. z o.o. (dále jen Fly Park v Radlinu) jedním z klíčových aspektů. Snažíme se, aby využívání našich služeb, a tedy i webových stránek Fly Parku v Radlinu: www.radlin.fly-park.eu, bylo pro vás pohodlné a bezpečné.

Naším cílem je také řádně informovat o problematice zpracování osobních údajů, a to zejména s ohledem na obsah nových ustanovení o ochraně osobních údajů, tedy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Úvod

Osobními údaji se rozumí zprávy o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Zpracování osobních údajů je v podstatě jakákoli činnost na osobních údajích, bez ohledu na to, zda je prováděna automatizovaným způsobem či nikoli, např. shromažďování, ukládání, nahrávání, objednávání, upravování, prohlížení, používání, sdílení, omezování, mazání nebo ničení.

Předmětné Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny případy, ve kterých je Fly Park v Radlinu Správcem osobních údajů a zpracovává osobní údaje.

Níže jsou uvedeny úplné podrobnosti o společnosti Fly Park v Radlinu jako Správce osobních údajů:

FLYPARK sp. z o.o. se sídlem v Řešově, adresa: ul. Ciasna 3, 35- 232 Řešov, zapsána do rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku KRS pod č: 0000711477, DIČ: 5170386018, IČ: 369081610.

Kontaktní údaje ohledně ochrany osobních údajů:

E-mail: menager@fly-park.eu

Telefonní číslo: +48 881 234 399 nebo +48 575 525 002

Kontakt osobně nebo dopisem: FLYPARK sp. z o.o. (Park Trampolin Fly Park), ul. Rybnicka 125C, 44-310 Radlin.

Zpracování osobních údajů – obecná pravidla

Správce zpracovává osobní údaje fyzických osob za účelem:

1) poskytování služeb/ realizaci smluv společností Fly Park v Radlinu (právní základ zpracování – plnění uzavřené smlouvy; čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), včetně případů, kdy jde o elektronické prostředky: především přijímání rezervací vstupu do trampolínového parku Fly Park a prodej vstupenek přes web www.radlin.fly-park.eu (včetně plateb)

2) zajištění správného chodu systému pro uživatele Fly Parku v Radlinu, zejména v rámci komunikace s nimi při vyřizování objednávek

3) vyřizování stížností podávaných Uživateli a obrany v případě vzniku vzájemných nároků – právním základem pro zpracování údajů je oprávněný zájem společnosti Fly Park v Radlinu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

4) zasílání obchodních informací elektronickými prostředky, reklamy – v případě poskytnutí souhlasu Uživatelem. Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

5) plnění zákonných povinností (např. daňové zákony nebo účetní předpisy)

6) vyřizování žádostí a dotazů při hovorech, telefonických kontaktů, e-mailové korespondence, odpovídání na zaslané dotazy, vedení korespondence – právním základem zpracování je oprávněný zájem společnosti Fly Park v Radlinu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

7) pro analytické účely – min. přizpůsobení obsahu nabídky očekávání zákazníků – právním základem zpracování je oprávněný zájem Fly Park v Radlinu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Cookies

Cookies jsou malé soubory zaznamenávané a uchovávané v prohlížeči Uživatele na počítači, tabletu nebo mobilním telefonu, obsahující informace, jako jsou preference webu, stav přihlášení, název webu, délka trvání existence souboru a jedinečný identifikátor sloužící k identifikaci prohlížeče, ze kterého je navázáno připojení s webovou stránkou.

Používáním Webu souhlasí Uživatel prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče s používáním Cookies v souladu s těmito Zásadami. Pokud nesouhlasí s používáním souborů cookie nebo jiných podobných technologií společností Fly Park v Radlinu, může nezávisle a kdykoli změnit nastavení souborů cookie, tj. měl by změnit nastavení svého prohlížeče nebo odstoupit z webu www.radlin.fly-park.eu. Postupy pro úpravu nastavení pro jednotlivé prohlížeče naleznete na stránkách:

– Internet Explorer

– Google Chrome

– Firefox

– Opera

– Safari

Cookies používané společností Fly Park v Radlinu jsou bezpečné pro zařízení Uživatele.

Webová stránka www.radlin.fly-park.eu používá soubory cookie mimo jiné pro: zlepšení funkčnosti webu a rychlosti jeho fungování, přizpůsobení obsahu nabídky očekávání a preferencím zákazníků, proces registrace a obsluhy Uživatele.

Webová stránka www.radlin.fly-park.eu používá dva typy Cookies – dočasné a trvalé. Dočasné soubory zůstávají v prohlížeči Uživatele pouze po dobu, kdy používá webovou stránku. Trvalé soubory zůstávají v prohlížeči, dokud nevyprší jejich platnost nebo dokud je Uživatel nesmaže.

Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

1) v případě, kdy Fly Park v Radlinu zpracovává osobní údaje na základě souhlasu, doba zpracování trvá do jeho odvolání.

2) v případě, kdy Fly Park v Radlinu zpracovává osobní údaje na základě oprávněného zájmu správce údajů, doba zpracování trvá do zániku výše uvedeného zájmu (např. doba promlčení občanskoprávních nároků) nebo do doby, než subjekt údajů vznese námitku proti dalšímu zpracování – v situacích, kdy je taková námitka oprávněná v souladu s ustanoveními zákona

3) v případě, kdy Fly Park v Radlinu zpracovává osobní údaje, protože je to nezbytné z důvodu platných právních předpisů, jsou doby zpracování údajů pro tento účel určeny těmito předpisy

4) v případě, kdy údaje byly získány za účelem uzavření a plnění smlouvy, doba zpracování trvá do konce doby promlčení případných nároků, mj. občanskoprávních.

Osobní údaje zákazníků může společnost Fly Park in Radlin zpřístupnit:

1) osobám pověřeným Správcem – zaměstnancům a spolupracovníkům

2) subjektům pověřeným Správcem ke zpracování údajů na základě smluv

3) subjektům, kterým bude Správce povinen údaje zpřístupnit na základě zákonných ustanovení.

4) příjemcům údajů, jako jsou: kurýři, banky, operátoři internetových plateb.

Získané osobní údaje nepředáváme mimo Evropský hospodářský prostor (EHP v roce 2017 = Evropská unie, Island, Lichtenštejnsko a Norsko), pokud se nejedná o výjimku – žádost o předání osobních údajů.

Jaká práva mají subjekty, kterých se údaje týkají, a jak je mohou uplatnit?

Fyzické osoby mají specifická práva ohledně svých osobních údajů a Fly Park v Radlinu jako Správce údajů odpovídá za realizaci těchto práv v souladu s platnymi pravními předpisy.

Mají nárok na:

1) právo na přístup k vašim údajům a na získání jejich kopie

2) právo na opravu (úpravu) svých údajů

3) právo na výmaz údajů.

4) právo na omezení zpracování údajů.

Můžete požádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů pouze na jejich uložení nebo provedení s Vámi dohodnutých úkonů, pokud podle Vás máme o Vás nesprávné údaje nebo je zpracováváme nedůvodně; nebo si nepřejete, abychom je odstranili, protože je potřebujete pro stanovení, uplatnění nebo obhajobu nároků, nebo po dobu trvání vaší námitky proti zpracování údajů

5) právo vznést námitku proti zpracování údajů:

Marketingová námitka – máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu. Pokud toto právo uplatníte – přestaneme Vaše údaje pro tento účel zpracovávat

Námitka z důvodu zvláštní situace – máte také právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu pro jiné účely než přímý marketing a kdy zpracování je nám nezbytné k realizaci úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo výkonu nám svěřené veřejné moci. Poté byste nám měli ukázat svou zvláštní situaci, která podle vašeho názoru odůvodňuje ukončení zpracování, na které se vztahuje námitka. Přestaneme zpracovávat Vaše údaje pro tyto účely, pokud neprokážeme, že důvody pro zpracování Vašich údajů převažují nad Vašimi právy nebo že Vaše údaje jsou nezbytné pro stanovení, uplatnění nebo obhajobu nároků.

Právo vznést námitku lze uplatnit od 25. května 2018.

6) právo na přenos údajů:

Máte právo od nás obdržet v běžně používaném strojově čitelném formátu Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli na základě smlouvy nebo Vašeho souhlasu. Můžete také nechat převést tyto údaje přímo na jiný subjekt.

7) právo podat stížnost u orgánu dozoru

Pokud se domníváte, že Vaše údaje zpracováváme protiprávně, můžete podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo jinému příslušnému orgánu dozoru.

8) právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování, které bylo prováděno na základě Vašeho souhlasu před jeho odvoláním.

Chcete-li uplatnit svá práva, podejte žádost:

E-mail: menager@fly-park.eu

Telefonní číslo: +48 881 234 399 nebo +48 575 525 002

Kontakt osobně nebo dopisem: FLYPARK sp. z o.o. (Park Trampolin Fly Park), ul. Rybnicka 125C, 44-310 Radlin.

Pamatujte, že před uplatněním Vašich práv se budeme muset ujistit, že jste to Vy, tj. správně Vás identifikovat.

Aktualizováno: 24.5.2018